Blake's 7:
"Power"
no. 247
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power247.jpg
Who: Avon
Where: Xenon base
When: Avon: "Of course. Where?"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd