Blake's 7:
"Power"
no. 246
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power246.jpg
Who: Avon
Where: Xenon base
When: Avon: "Then qualify."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd