Murphy
"The Ojuka Situation"
no. 68

ojuka068.jpg
Where: Morgue
When: Murphy: "You've identified the bullets?"