The Man From U.N.C.L.E.:
"The It's All Greek to Me Affair"
no. 206
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
greek206.jpg
Who: Kyra, Illya Kuryakin, Napoleon Solo
Where: Phanaria Inn
When: Illya: "Delicious."


The Man From U.N.C.L.E. is Copyright © Warner Bros. Entertainment Inc.