The Man From U.N.C.L.E.:
"The It's All Greek to Me Affair"
no. 195
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
greek195.jpg
Who: Manolakas, Nico, Mr. Waverly, Stavros Macropalous, Illya Kuryakin, Napoleon Solo
Where: Phanaria Inn
When: Manolakas and Nico fighting.


The Man From U.N.C.L.E. is Copyright © Warner Bros. Entertainment Inc.