The Man From U.N.C.L.E.:
"The It's All Greek to Me Affair"
no. 161
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
greek161.jpg
Who: Kostas, Manolakas
Where: Phanaria Inn
When: Kostas: "There's a word here. I can't make it out."


The Man From U.N.C.L.E. is Copyright © Warner Bros. Entertainment Inc.