The Man From U.N.C.L.E.:
"The It's All Greek to Me Affair"
no. 56
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
greek056.jpg
Who: Manolakas, Kostas, Nico, Kyra
Where: Phanaria Inn
When: Manolakas: "Ouzo!"


The Man From U.N.C.L.E. is Copyright © Warner Bros. Entertainment Inc.