Sam
"The Return of the King"
no. 2294

rotk2294.jpg
Where: Sammath Naur
When: Sam: "Take my hand!"