Blake's 7:
"Traitor"
no. 211
Previous Image  
Text Index Thumbnail Index
Image Only
trait211.jpg
Who: Avon
Where: Scorpio
When: Avon: "I need to kill her myself."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd