Blake's 7:
"Traitor"
no. 204
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
trait204.jpg
Who: Leitz, Forbus, Servalan
Where: Pylene laboratory
When: Leitz dead.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd