Blake's 7:
"Traitor"
no. 192
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
trait192.jpg
Who: Avon
Where: Scorpio
When: Tarrant: "Tarrant to Scorpio, we're ready for teleport."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd