Blake's 7:
"Traitor"
no. 168
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
trait168.jpg
Who: Vila, Soolin, Avon
Where: Scorpio
When: Avon: "Tarrant!"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd