Blake's 7:
"Traitor"
no. 71
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
trait071.jpg
Who: Dayna, Tarrant
Where: Scorpio
When: Tarrant: "You know me, Avon."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd