Blake's 7:
"Traitor"
no. 16
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
trait016.jpg
Who: Avon
Where: Scorpio
When: Avon: "Helotrix."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd