Blake's 7:
"Power"
no. 282
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power282.jpg
Who: Scorpio
Where: Space
When: Orbiting Xenon.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd