Blake's 7:
"Power"
no. 87
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power087.jpg
Who: Hommiks, Gunn-Sar
Where: Xenon, outdoors
When: Gunn-Sar: "Don't!"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd