Blake's 7:
"Power"
no. 84
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power084.jpg
Who: Avon
Where: Xenon, outdoors
When: Aiming rod at Gunn-Sar.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd