Blake's 7:
"Power"
no. 14
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power014.jpg
Who: Avon
Where: Xenon, outdoors
When: Avon: "Never mind that, Orac. I need teleport, now."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd