Blake's 7:
"Power"
no. 10
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power010.jpg
Who: Avon
Where: Xenon, outdoors
When: Avon: "Orac!"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd