Blake's 7:
"Power"
no. 7
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power007.jpg
Who: Avon
Where: Xenon, outdoors
When: Finding gun empty.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd