Blake's 7:
"Power"
no. 5
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
power005.jpg
Who: Avon
Where: Xenon, outdoors
When: Shooting.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd