Blake's 7:
"Horizon"
no. 156
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
horiz156.jpg
Who: Blake, Avon
Where: Liberator teleport room
When: Avon: "It takes time."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd