Blake's 7:
"Headhunter"
no. 243
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
head243.jpg
Who: Avon
Where: Xenon, surface
When: Avon: "You fool..."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd