Blake's 7:
"Headhunter"
no. 236
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
head236.jpg
Who: Tarrant, Avon
Where: Xenon, surface
When: Tarrant: "Now."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd