Blake's 7:
"Headhunter"
no. 133
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
head133.jpg
Who: Avon, Vena
Where: Xenon base
When: Avon: "Are you sure?"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd