Blake's 7:
"Headhunter"
no. 114
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
head114.jpg
Who: Avon
Where: Xenon base
When: Avon: "Restore the teleport!"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd