Blake's 7:
"Headhunter"
no. 111
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
head111.jpg
Who: Avon
Where: Xenon base
When: Avon: "Orac!"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd