Blake's 7:
"Headhunter"
no. 107
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
head107.jpg
Who: Avon, Soolin
Where: Xenon base
When: Avon: "Tarrant, Vila, respond."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd