Blake's 7:
"Breakdown"
no. 244
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
break244.jpg
Who: Avon
Where: Liberator teleport room
When: Avon: "Ready?"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd