Blake's 7:
"Breakdown"
no. 156
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
break156.jpg
Who: Kayn, Farren
Where: XK-72
When: Farren: "You're one of our senior men."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd