Blake's 7:
"Blake"
no. 10
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
blake010.jpg
Who: Avon
Where: Scorpio flight deck
When: Avon: "Any idiot within reason, that is."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd