Blake's 7:
"Blake"
no. 5
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
blake005.jpg
Who: Scorpio
Where: Space, Xenon in background
When: Leaving Xenon.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd