Blake's 7:
"Assassin"
no. 4
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
assas004.jpg
Who: Avon
Where: Scorpio
When: Avon: "Servalan."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd