Avon, Servalan
"Terminal"
no. 170
term170.jpg
Who: Avon, Servalan
Where: Terminal, control room
When: Servalan: "A straight exchange."