Alias Smith & Jones:
"Twenty-One Days To Tenstrike"
no. 163
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
twent163.jpg
Who: Gantry
Where: Sheriff's office
When: Gantry: "I sure do."


Alias Smith & Jones is Copyright © Universal Studios Inc.