Alias Smith & Jones:
"Twenty-One Days To Tenstrike"
no. 53
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
twent053.jpg
Who: Jake
Where: Camp
When: Jake: "Jones?"


Alias Smith & Jones is Copyright © Universal Studios Inc.