The Man From U.N.C.L.E.:
"The See-Paris-and-Die Affair"
no. 138
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
paris138.jpg
Who: Krolik, Josef Van Schreeten, Napoleon Solo
Where: Van Schreetens' apartment
When: Napoleon: "Easy, Josef. Our friend here is not playing."


The Man From U.N.C.L.E. is Copyright © Warner Bros. Entertainment Inc.