The Man From U.N.C.L.E.:
"The Minus X Affair"
no. 155
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
minus155.jpg
Who: Arthur Rollo, Napoleon Solo
Where: Thrush laboratory
When: Napoleon: "Yes, pretty."


The Man From U.N.C.L.E. is Copyright © Warner Bros. Entertainment Inc.