Blake's 7:
"Sand"
no. 116
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
sand116.jpg
Who: Avon
Where: Scorpio
When: Avon: "Turn Orac off."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd