Blake's 7:
"Powerplay"
no. 117
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
powrp117.jpg
Who: Avon
Where: Liberator flight deck
When: Avon: "Epheron?"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd