Blake's 7:
"Powerplay"
no. 11
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
powrp011.jpg
Who: Klegg, Tarrant, Avon
Where: Liberator flight deck
When: Avon: "Blake... It seems to me I know the name."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd