Blake's 7:
"Orac"
no. 178
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
orac178.jpg
Who: Ensor, Blake
Where: Aristo, tunnel
When: Blake: "Ensor!"


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd