Blake's 7:
"Orac"
no. 161
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
orac161.jpg
Who: Avon
Where: Liberator teleport room
When: Avon: "Vila."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd