Blake's 7:
"Orac"
no. 155
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
orac155.jpg
Who: Servalan
Where: Aristo, Ensor's home
When: Servalan: "Blast it open."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd