Blake's 7:
"Orac"
no. 149
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
orac149.jpg
Who: Travis, Servalan
Where: Aristo, tunnel
When: Travis: "It's no good; it won't shift. It's solid."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd