Blake's 7:
"Orac"
no. 102
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
orac102.jpg
Who: Travis
Where: Aristo, tunnel
When: Smirking.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd