Blake's 7:
"Orac"
no. 63
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
orac063.jpg
Who: Avon
Where: Liberator
When: Avon: "Until now."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd