Blake's 7:
"Orac"
no. 50
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
orac050.jpg
Who: Servalan
Where: Aristo, tunnel
When: Walking through tunnel.


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd