Blake's 7:
"Orac"
no. 4
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
orac004.jpg
Who: Avon, Blake, Jenna
Where: Liberator flight deck
When: Blake: "Avon, I want you to listen to this."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd