Blake's 7:
"Killer"
no. 92
Previous Image Next Image
Text Index Thumbnail Index
Image Only
killr092.jpg
Who: Tynus, Avon
Where: Tynus' quarters
When: Avon: "I shall need more than ten minutes."


Blake's 7 is Copyright © BBC Enterprises Ltd